Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

kr. 0
Select Payment Method


Det er Helse- og omsorgsdepartementet som har lagt fram forslaget om kutt. Her ved helseminister Bent Høie (H). FOTO:  NordForsk/Terje Heiestad.

Det er Helse- og omsorgsdepartementet som har lagt fram forslaget om kutt. Her ved helseminister Bent Høie (H). FOTO: NordForsk/Terje Heiestad.

Lenge har man kunnet få støtte til behandling hos fysioterapeut. Har du en diagnose som står på den såkalte sykdomslista, får du kraftig redusert sats. Denne ordningen vil regjeringen nå fjerne helt. Helse- og omsorgsdepartementet argumenterer i sitt budsjettforslag (pdf, se side 21) med at sykdomslista er urettferdig fordi en del sykdommer ikke er oppført der.  

En rekke aktører reagerer på forslaget. Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) er kritisk til argumentet fra regjeringen, og tar kraftig til motmæle. Det skriver Dagbladet

Et spørsmål om penger
FFO mener hovedmotivasjonen til regjeringen med å fjerne lista, er å spare penger.

Departementet argumenterer med at listen oppfattes som urettferdig av grupper som ikke omfattes av ordningen. FFO mener at urettferdighetsargumentet benyttes som brekkstang for å avvikle ordningen. Vi oppfatter at det er økonomiske innsparinger som danner grunnlaget for forslaget, skriver de i høringsforslaget.

Også Norsk fysioterapeutforbund og Norges Handikapforbund er kritiske til forslaget. Sistnevnte har ifølge Handikappnytt gått imot å kutte ut diagnoselisten. Den manglende likebehandlingen som regjeringen viser til, har NHF ønsket å gjøre noe med ved å foreslå at flere diagnoser enn i dag gir rett til fritak fra egenandel. 

Abloom: Alvorlig
Abloom slutter seg til kritikken av budsjettforslaget. Blant minoritetsspråklige er det en langt større andel familier med lav inntekt. Ifølge SSB  utgjorde barn med innvandrerbakgrunn over halvparten av alle barn i økonomisk utsatte familier i 2015. Som alle de kritiske aktørene påpeker, er det nettopp de med lav inntekt, f eks uføre og arbeidsledige, som vil rammes hardt av regjeringens kutt. 

Abloom ser på det som meget alvorlig at så mange kan falle helt ut av ordningen med økonomisk støtte. Alle som leser sykdomslista, vil se at det er mange og tunge diagnoser som er omfattet av den nåværende støtteordningen.