Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

kr. 0
Select Payment Method

Abloom støtter inkorporering av CRPD i menneskerettsloven

Abloom støtter inkorporering av CRPD i menneskerettsloven

Bakgrunn: I dag, 9. mars 2021, skal Stortinget behandle et representantforslag om å inkorporere FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i menneskerettsloven.

 

Dette skriver Stortinget selv om bakgrunnen for forslaget: 

 

“En av forutsetningene for at Norge skal oppfylle menneskerettighetenes krav om å sikre likestilling for mennesker med funksjonsnedsettelser, er at målgruppen har samme rettsposisjon som andre og likestilles på alle områder. Organisasjoner for og av mennesker med nedsatt funksjonsevne har ved gjentatte henvendelser til Stortinget pekt på urimeligheten av at Norge ikke har inkorporert FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne i menneskerettsloven. Dette kan i seg selv tolkes som diskriminering av mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det vil derfor være viktig at Norge, i likhet med andre nordiske land, gir mennesker med nedsatt funksjonsevne samme rettsbeskyttelse som andre.”

 

Abloom er enig i dette, og vi gir vår fulle støtte til forslaget. 

 

— Selv om Norge har ratifisert FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD), ble den, som representantene påpeker, ikke inkorporert i menneskerettsloven. Det er viktig å få frem at Norge ikke har ratifisert tilleggsprotokollen til konvensjonen. Dette medfører at individer ikke har klageadgang til FN ved mulige brudd på retten til likestilling på dette feltet, ifølge representantene. Og det har vi nå en mulighet til å rette på. En mulighet vi må gripe nå, sier Abloom-leder Faridah Nabaggala. 

 

Abloom støtter seg også på Likestillings- og diskrimineringsombud i denne saken. LDO skriver i sitt brev til Stortinget at: “Norge har inkorporert FNs øvrige diskrimineringskonvensjoner. Kvinnediskrimineringskonvensjonen er inkorporert gjennom menneskerettsloven, og rasediskrimineringskonvensjonen er inkorporert gjennom likestillings- og diskrimineringsloven.” Og at: “konvensjonen som skal sikre menneskerettighetene til personer med funksjonsnedsettelse er den eneste av FNs diskrimineringskonvensjoner som ikke er innlemmet i norsk rett.” Dette er ikke bare uheldig, men også uakseptabelt, ifølge Abloom-lederen. 

 

— Vi oppfordrer alle stortingsrepresentanter til å stemme for forslaget. Enkelt og greit, sier Faridah Nabaggala. 

 

Hun forteller at Abloom har jobbet med å spre kunnskap om og respekt for CRPD helt siden Norge ratifiserte den i 2013. Spesielt viktig at det vært å nå ut til minoritetsspråklige mennesker med funksjonsnedsettelse, og deres familier. Abloom har mange prosjekter og aktiviteter som bygger på prinsippene og målene i CRPD. Et av disse prosjektene vi har gående heter “Funksjonsnedsettelser – ikke en guddommelig straff” Hele prosjektet tar utgangspunkt i FNs CRPD-konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne. 

 

Hva er CRPD? Les mer her.

 

— Troen på at funksjonshemmede er en guddommelig straff eller forbannelse er utbredt i mange deler av verden. Den har ført til at personer med funksjonshemminger og familiene deres opplever å bli utstøtt, diskriminert og mishandlet. Vi mener at alle mennesker er like verdifulle, og vi avviser derfor disse forestillingene. Selv om målgruppene våre er minoriteter inni minoritetsgrupper, så er deres liv og rettsvern like viktige som alle andres. Å vise dem at norsk lov helt og holdent inkluderer dem og deres behov vil styrke vårt arbeid, sier Nabaggala. 

 

Les mer om prosjektet vårt her.

 

Leder Nabaggala ser ingen grunn til at noen skulle vært mot dette forslaget, og mener det er en selvfølge at det går gjennom. Hun viser også til Ablooms arbeid med bl.a Mini Abloom Paraidrettsdag, som får med hundrevis av barn på inkluderende, fysisk aktivitet. 

 

— Alle kan stille seg helt og holdent bak CRPD og bruke den aktivt i det meste som skjer i samfunnet. Den er bindende, forpliktende – og et helt sentralt dokument for alle som bryr seg om likestilling og inkludering av mennesker med funksjonsnedsettelse. 

 

For mer informasjon om Abloom, sjekk abloom.no og vår Facebook-side.