Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

kr. 0
Select Payment Method

Gode og likeverdige muligheter for alle!

Foreldre:

Foreldrene er ofte utsatt for både psykisk og fysisk press. Tabu gjør det vanskelig å snakke om utfordringene. 

Vi bidrar til aktiv og likeverdig samfunnsdeltakelse for alle familier som har medlemmer med nedsatt funksjonsevne i Oslo og landet for øvrig. Med et særlig fokus på familier med minoritetsbakgrunn .

FAG

Vår målsetting er å gå i front i arbeidet med å bygge bro mellom familier som lever med barn og unge som har nedsatt funksjonsevne og samfunnet for øvrig – ved å løfte fram temaet å leve med en liten eller stor funksjonshemming. Filmfestivalen er også et konstruktivt og positivt kulturtiltak hvor integrering og inkludering av mennesker som har en annen bakgrunn enn den etnisk norske, er gjeldende. Målet er å bidra med å øke tillit og tilhørighet i det norske samfunnet.

Helt fra starten har Abloom filmfestival vært opptatt av å ha faglig kompetanse i ryggen – og nettopp derfor har vi samarbeidspartnere som dekker et bredt fagområde; først og fremst innen helse, kultur og film. Den flerkulturelle avisen UTROP er dessuten en viktig støttespiller

Viktige linker:

Sykehus: Ahus, Oslo Universitetssykehus

Stønader: Hjelpestønad NAV Grunnstønad NAV ,Pleiepenger NAV Omsorgslønn fra kommunen ,Sykepenger NAV ,Omsorgspenger NAV ,Opplæringspenger NAV ,Reiseutgifter NAV ,Overgangsstønad NAV 

Kurs:  

www.kompetenteforeldre.no

http://www.bufdir.no/Familie/Hjelp_til_parforholdet_og_familien/Hvamedoss/

Film: https://www.youtube.com/results?search_query=Hva+med+oss%3F

Når pårørende opplever å få et funksjonshemmede barn, unge eller voksen, vil hverdagen forandre seg for de fleste. Da kan det være godt å snakke med noen som selv har opplevd dette, og som vet mye om hvilke muligheter som finnes. Brukerorganisasjoner har diverse tilbud:  likepersoner , samtalegrupper , hjelp til selvhjelp som selv ønsker å kunne bidra til å hjelpe andre i samme situasjon.

Brukerorganisasjoner

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Norsk Forbund for Utviklingshemmede

ADHD (tidligere MBD) ADHD-foreningen

Autisme –  Autismeforeningen i Norge

Barn med funksjonshemming – Handikappede barns foreldreforening (HBF)

Barn med lese-/skrivevansker – Dysleksiforbundet i Norge

Barn med språkvansker (etter hjerneskade) – Foreldreforeningen for barn med språkvansker

Blinde/ synshemmede – Norges Blindeforbund

Døve/ tunghørte – Hørselshemmedes Landsforbund

Epilepsi – Norsk Epilepsiforbund

Dysmeli – medfødte misdannelser eller mangler på armer og/eller ben – Norsk Dysmeliforening