Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

kr. 0
Select Payment Method

Universell Utforming

 

 

 Universell Utforming — et felles ansvar 

Vi i Abloom har et universelt utformet samfunn som et mål i alt vi foretar oss. Men universell utforming er ikke bare et mål – det er en av våre kjerneverdier. 

Men hva er egentlig universell utforming?

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne definerer det slik: 

Med ”universell utforming” menes utforming av produkter, omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming.”Universell utforming” skal ikke utelukke hjelpemidler for bestemte grupper av mennesker med nedsatt funksjonsevne når det er behov for det. 

Men ifølge Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet kan det kan også oppsummeres veldig kort på denne måten:

  • Design for alle 

  • Utforming for alle 

  • Inkluderende utforming 

  • Universell design

Visste du at alle private og offentlige virksomheter som retter seg mot allmennheten, som publikumsbygg, nettsider, flyplasser, butikker, legekontor, kollektivtransport m.v. skal være universelt utformet? Det er hovedløsningen som skal være universelt utformet, ikke nødvendigvis alle sider av virksomheten.