Om Paraleker

Mini Abloom er en pop-up festival (siden 2015) for barn og unge, som fokuserer på inkludering av barn med funksjonsnedsettelser, og aktivisering av minoritetsspråklige barn i Oslo. I 2019 ble Mini Abloom en Paraidrettsdag.

Festivalen varer en dag, og har de siste årene blitt lagt til Rommen skole i Groruddalen. Arrangementet er en mini-versjon av den årlige Abloom Filmfestival (årlig i uke 47). Mini Abloom er først og fremst for barn og unge som har nedsatt funksjonsnivå, men selve festivalen er åpen for alle.

Vi tilbyr et online program i tillegg til et fysisk program. Det har vi gjort sånn at alle skoler og barnehager i Norge skal ha mulighet til å delta der de er:

Mini Ablooms mål

1. Sørge for at barn og unge med funksjonsnedsettelser i større grad blir inkludert i aktiviteter i lokalmiljøene. Vi skal synliggjøre disse barna, deres behov – og hjelpe omgivelsene deres til å se, høre og verdsette dem.

2. Øke deltakelsen til barn med minoritetsspråklige bakgrunn i samfunnsliv og kulturliv – noe som er sentralt for integreringspolitikken.

3. Sikre at Universell Utforming som verktøy for inkludering og tilrettelegging – blir kjent blant alle barn i våre målgrupper. I tillegg skal samarbeidende aktører bli gjort oppmerksom på hva UU er, hvorfor det er nødvendig og hvordan det kan bli en realitet.

4. Sikre at barn med innvandrerbakgrunn er representert i aktiviteter som er positive og relevante for dem. Spesielt viktig er det at minoritetsspråklige barn med funksjonsnedsettelse får tilgang til sosiale arenaer som er inkluderende.

5. Spre kunnskap om inkluderende fritidsaktiviteter i nærområder. Vi vil ha aktive, nysgjerrige og engasjerte barn som vet hvordan man skaper et varmere samfunn.

6. Jobbe for reell inkludering av alle i organisert idrett. Vi vil at alle skal få være med i lek, moro og idrett.

Abloom Rideklubb -Ri med stil!

Abloom Rideklubb er en rideklubb der DU skal føle deg velkommen!

Målgruppene

Barn og unge med funksjonsnedsettelse og deres familier samt barnefamilier som lever under fattigdomsgrensa. Behovet for å aktivisere disse målgruppene er etterspurt. Det er manglende tilbud for disse målgruppene og vi har siden organisasjonens oppstart vært opptatt av at alle barn og unge med funksjonsnedsettelse/uansett bakgrunn skal få tilgang til idretts- og kulturopplevelser. Mange barn og unge i målgruppen lever under fattigdomsgrensen.

Hvorfor er det viktig for deg?

Hesten som er terapeuten: Mange med nedsatt funksjonsevne har nytte og glede av ridning. Først og fremst forberedes balansen og kroppens styrke. Hestens varme og bevegelser stimulerer nervesystemet slik at muskler med nedsatt funksjon igjen kan aktiviseres, glede over å mestre noe nytt.